info
 

Uputstvo za korišćenje usluge SMS imenik

Pravila korišćenja usluge SMS imenik

Usluga SMS imenik funkcioniše po principu automatskog davanja odgovora na zadati upit. Odgovore daje sistem (program), koji radi po određenim pravilima, tako da je neophodno da upit bude što preciznije definisan.

  1. Svaki upit, osim u slučaju upita po broju, treba da sadrži šta se ili ko se traži, i gde se traži. Ukoliko se ne unese dovoljno podataka, postoji mogućnost da se dobije više odgovora.
  2. Ukoliko podatak koji je unet u upitu nije sadržan u podacima korisnika, rezultat neće biti pronađen.
  3. Ne treba unositi znakove interpunkcije (.,?!;-_: ...) jer se u procesu pronalaženja rezultata oni posmatraju kao prazna mesta.
  4. Ne treba unositi titule (prof., dr, mr...).
  5. Ne treba unositi skraćenice za preduzeća (AD, DOO, d.o.o., SZR...) jer bi pretraga mogla da sadrži veliki broj rezultata, kao i zbog preduzeća koja u svom nazivu nemaju definisan tip preduzeća (tačka 2).
  6. Pri unosu naziva ulice ne treba pisati reč "Ulica", čak ni u slučaju kada je ona sadržana u samom nazivu ulice, jer prilikom pretrage neće moći da se dobije rezultat (tačka 2).
  7. Nije bitno da li se upit piše malim ili velikim slovima.
  8. Ukoliko se pošalje upit za koji nema pronađenih rezultata u bazi Telefonskog imenika ili su podaci o traženom broju/vlasniku na zahtev vlasnika zaštićeni za objavu – dobiće se poruka sledećeg sadržaja:

    Trazene informacije se ne nalaze u imeniku
1. Upit po broju telefona
Slanjem SMS poruke na broj 11811, koja sadrži broj telefona, dobija se kompletna informacija o fizičkom ili pravnom licu koje je vlasnik, odnosno korisnik telefonskog broja.

Tekst poruke koja se šalje treba da sadrži:
pozivni broj mesta/mreže + korisnički broj (najviše sedam cifara). Primer na slici 1.

slika1
Slika 1.
2. Upit po imenu i prezimenu ili nazivu preduzeća, nazivu ulice, kućnom broju i nazivu mesta

Slanjem SMS poruke na broj 11811, koja sadrži ime i prezime ili naziv preduzeća, naziv ulice, kućni broj i naziv mesta, dobiće se informacija o broju telefona vlasnika, odnosno korisnika fiksnog telefonskog broja. SMS Imenik omogućava da se definiše upit kroz dve opcije, tj. dva tipa pretrage. Opcija 1: "Opšta pretraga"

"Opšta pretraga" podrazumeva da se u bazi podataka Telefonskog imenika traže svi karakteri koji su uneti u SMS zahtev, kao jedinstven niz imena i prezimena ili naziva preduzeća, naziva ulice, kućnog broja, naziva mesta.

Ukoliko se zahteva broj telefona fizičkog lica, na primer PETRA MAKSIĆA, iz ulice Marijane Gregoran br. 12 u Beogradu, potrebno je da zahtev bude napisan kao na slici 2.

slika2
Slika 2.
Ukoliko se zahteva broj telefona preduzeća, na primer KUĆA BELE KAFE d.o.o., iz ulice Marijane Gregoran br. 15 u Beogradu, potrebno je da zahtev bude napisan kao na slici 3.
slika3
Slika 3.
Opcija 2: "Šta@Gde pretraga"

"Šta@Gde pretraga" podrazumeva da se u bazi podataka traže svi karakteri koji su uneti u SMS zahtev, po principu:

Šta tražim: Petar Maksic
Gde tražim: Marijane Gregoran 12 Beograd

Ova opcija neće dozvoliti preklapanje imena i prezimena fizičkog lica ili naziva pravnog lica sa nazivom ulice ili mesta.

slika4
Slika 4.
Za dobijanje podataka o pravnom licu čiji je naziv KUĆA BELE KAFE d.o.o. Beograd, sa poslovnim prostorom koji se nalazi u ulici Marijane Gregoran br. 15 u Beogradu, najefikasnije je poslati zahtev na način koji je prikazan na slici 5.
slika5
Slika 5.
Ili u drugom slučaju (slika 6.)
(u ovom slučaju "Pravno lice DOO Beograd" biće traženo u ulici Marijane Gregoran br. 15 u Beogradu)
slika6
Slika 6.
3. Rezultat pretrage
Ukoliko u bazi podataka postoje podaci o traženom broju telefona/vlasniku, odnosno korisniku telefona – dobiće se poruka sledećeg sadržaja:

fiksni telefonski broj
ime vlasnika ili naziv pravnog lica, odnosno korisnika telefonskog broja
adresa vlasnika, odnosno korisnika telefonskog broja
broj rezultata (x/y)*


Kao rezultat upita dobiće se odgovor kao u prikazu 7. *(y označava ukupan broj nađenih rezultata u bazi, na osnovu podataka koji su poslati, a x je broj ponuđenog odgovora) Ukoliko postoji više rezultata pretraživanja, SMS imenik će prvo proslediti info SMS poruku, a zatim najviše tri SMS poruke sa prva tri odgovora (x = 1, 2 i 3).
slika7
Slika 7.
Ukoliko se tražena informacija ne nalazi u dobijenim porukama, može se poslati nova SMS poruka koja bi sadržala *x (pri čemu x može biti bilo koji broj između broja 4 i y, gde je y ukupan broj rezultata).

Zahtev za dobijanje, na primer, četvrtog rezultata prikazan je na slici 8.

Dobiće se poruka sledećeg sadržaja:

broj telefona
ime prezime/naziv firme
ulica broj mesto
4/y
slika8
Slika 8.

Sve SMS poruke koje pošalje korisnik biće naplaćene po ceni VAS servisa (10,00 din. + porezi).
U cenu usluge uračunate su najviše tri SMS poruke sa odgovorom – ukoliko postoji više rezultata pretraživanja, kao i info SMS poruka o načinu korišćenja usluge.
Ne postoji ograničenje u broju SMS poruka koje se mogu poslati.
Informacije o usluzi SMS imenik mogu se dobiti i besplatnim pozivom broja 0800 100 800.